جلسه دوم معاونین فناوری و مدرسین آزمایشگاه دهم

درخواست حذف این مطلب

قابل توجه همکاران محترم معاون فناوری و دبیران معزز آزمایشگاه دهم

جلسه دوم گروه در روز یکشنبه هفتم آذرماه در دبیرستان شهید شبلی از ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.

محور فعالیت:

ـ هماهنگی در خصوص نحوه ارزشی و نمره دهی کتاب آزمایشگاه دهم

ـ اجرای آزمایش منتخب صفحه 68

سایت همگام ـ ویژه معاونین فناوری ـ

✨✨